Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

change of web push notification direction

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 183 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi sagar

more options

How to change web push notification direction to left side of screen ? currently notification shows on right bottom side of screen.

How to change web push notification direction to left side of screen ? currently notification shows on right bottom side of screen.

Giải pháp được chọn

Try to create a new Number pref ui.alertNotificationOrigin and set its value to 2 to move the notification to the bottom left. Other values for left are 2,3 (bottom/left) and 6,7 (top/left). This only works for Firefox notifications and not for OS notifications (you can't affect the latter).

SLIDE:  VERTICAL/HORIZONTAL (1)
CORNER: RIGHT/LEFT (2)
CORNER: BOTTOM/TOP (4)

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Try to create a new Number pref ui.alertNotificationOrigin and set its value to 2 to move the notification to the bottom left. Other values for left are 2,3 (bottom/left) and 6,7 (top/left). This only works for Firefox notifications and not for OS notifications (you can't affect the latter).

SLIDE:  VERTICAL/HORIZONTAL (1)
CORNER: RIGHT/LEFT (2)
CORNER: BOTTOM/TOP (4)

more options

Problem Solved.Thanks.