Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Please... Make It Stop

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi PF

more options

It keeps asking me to UPDATE and I keep clicking DISMISS. I want to turn off update checking. I keep asking for this feature to be restored, and no one is listening. It seems to me that what we want as users no longer matters anymore. I DO NOT WANT Firefox TO CHECK FOR UPDATES. I don't like being nagged.

It keeps asking me to UPDATE and I keep clicking DISMISS. I want to turn off update checking. I keep asking for this feature to be restored, and no one is listening. It seems to me that what we want as users no longer matters anymore. I DO NOT WANT Firefox TO CHECK FOR UPDATES. I don't like being nagged.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Btw it appears you are testing the Beta builds of Fx 110.0 and not using the current Release which is Fx 109.0.1

A version on Beta channel can get say 9 to 12 + builds in testing so of course you are going to get update prompts much more frequently compared to Release channel.

Hữu ích?

more options

I understand, however it would be nice to have the option to turn it off.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.