Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox headless: Grant access to camera/microphone in Selenium test

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

I'm currently building/testing a website with Firefox and Selenium, which requires interacting with the camera/microphone.

To avoid having real hardware present, I've configured media.naviagator.streams.fake=true, however for some time now, this isn't enough anymore (not exactly sure for how long).

When running normally (i.e. not headless), I can see that the permission prompt ("Allow website to use your camera/microphone?"), but I can't interact with it from Selenium.

Is there a way to disable this prompt programmatically?

I'm currently building/testing a website with Firefox and Selenium, which requires interacting with the camera/microphone. To avoid having real hardware present, I've configured media.naviagator.streams.fake=true, however for some time now, this isn't enough anymore (not exactly sure for how long). When running normally (i.e. not headless), I can see that the permission prompt ("Allow website to use your camera/microphone?"), but I can't interact with it from Selenium. Is there a way to disable this prompt programmatically?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.