Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Reversing the "Don't let this site prompt me again" checkbox

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I once ticked the box in a pop-up to not allow prompts from a specific site, but I no longer want them blocked. How can I undo this?

I once ticked the box in a pop-up to not allow prompts from a specific site, but I no longer want them blocked. How can I undo this?

Giải pháp được chọn

It's the lock icon in the address bar -> Connection secure -> Learn more -> Permissions.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

It's the lock icon in the address bar -> Connection secure -> Learn more -> Permissions.

Hữu ích?

more options

See also "Tools -> Page Info -> Permissions".

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.