Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Exceptions for Enhanced Tracking Protection

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
more options

I am working on development of a SaaS platform that will use a 3rd party chat bot for customer support. Enhanced tracking protection blocks the bot.

If I click the shield and use the toggle to turn off ETP the bot loads. So far so good. But we don't want our users to have to click the toggle every time they want support.

So I figured I would add exceptions to ETP. When I click the shield to see what is being blocked I see the bot URL. When I add the URL to the enhanced tracking protection exceptions whitelist the bot is still blocked. I also added our URL to the list. Still being blocked. I would expect to be able to see the bot if our URL and the blocked URL are both on the whitelist, but I don't.

Is the exceptions list working as intended and not meant to do what I think it is meant to do? Am I missing settings that I need to use differently? Any help appreciated. (Sorry, I can't do screenshots because we're still in development)

I am working on development of a SaaS platform that will use a 3rd party chat bot for customer support. Enhanced tracking protection blocks the bot. If I click the shield and use the toggle to turn off ETP the bot loads. So far so good. But we don't want our users to have to click the toggle every time they want support. So I figured I would add exceptions to ETP. When I click the shield to see what is being blocked I see the bot URL. When I add the URL to the enhanced tracking protection exceptions whitelist the bot is still blocked. I also added our URL to the list. Still being blocked. I would expect to be able to see the bot if our URL and the blocked URL are both on the whitelist, but I don't. Is the exceptions list working as intended and not meant to do what I think it is meant to do? Am I missing settings that I need to use differently? Any help appreciated. (Sorry, I can't do screenshots because we're still in development)

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.