Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox does not load a specific website

  • 7 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Hi

Received following error when trying to load openai.com.

"The page isn’t redirecting properly

An error occurred during a connection to openai.com.

   This problem can sometimes be caused by disabling or refusing to accept cookies."

This web page loads fine when connecting directly to server (using ctrl+shift+r).

Already cleared web cache, individual cookies for the web site, history-but error remains!

Thanks Ravi

Hi Received following error when trying to load openai.com. "The page isn’t redirecting properly An error occurred during a connection to openai.com. This problem can sometimes be caused by disabling or refusing to accept cookies." This web page loads fine when connecting directly to server (using ctrl+shift+r). Already cleared web cache, individual cookies for the web site, history-but error remains! Thanks Ravi

Tất cả các câu trả lời (7)

more options

rraj said

Hi Received following error when trying to load openai.com. "The page isn’t redirecting properly An error occurred during a connection to openai.com. This problem can sometimes be caused by disabling or refusing to accept cookies." This web page loads fine when connecting directly to server (using ctrl+shift+r). Already cleared web cache, all/ individual cookies for the web site & history-but error remains! Thanks Ravi

Hữu ích?

more options

Have you tried to open the site in a private window?

Ray

Hữu ích?

more options

Same error in private window as well!

Hữu ích?

more options

Did you try with Firefox in Safe Mode? https://support.mozilla.org/en-US/kb/diagnose-firefox-issues-using-troubleshoot-mode#w_how-to-start-firefox-in-4troubleshoot-modesf5safe-modesf

Can you post a similar screenshot of the issue? see screenshot What security software are you running? Are you running Windows Pro version? If so, try this... https://www.howtogeek.com/399290/how-to-use-windows-10s-new-sandbox-to-safely-test-apps/

Hữu ích?

more options

What OS? What Desktop? X11 or Wayland?

Hữu ích?

more options

Hi

The Issue does not occur in safe mode!

OS- FreeBSD Desktop- Xfce4 X11

Thanks Ravi

Hữu ích?

more options

Glad to hear that the issue doesn't happen in Safe Good. You will need to determine which add-on is causing the issue. This is why a full browser screenshot like mine is helpful.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.