Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

The actual FireFox Bookmarks Toolbar doesn't match Bookmarks Toolbar when I open manage bookmarks

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options
  1. 1 When I open firefox there is a bookmarks toolbar displayed at the top.
  1. 2 When I go Bookmarks > Manage Bookmarks > click Bookmarks Toolbar > the bookmarks don't match what I see in the browser in #1 above.

How do I fix this?

I uploaded a screen shot of the browser toolbar and the application bookmarks toolbar.

Do you see that they are not the same in my attached image?

The browser tool bar has PurpC after FamilyS. Application (in manage book marks) the bookmarks toolbar has LFTWeb after FamilyS. I want the browser to match what is in the application Bookmark Toolbar.

I have turned sync off, that caused the issue in the first place. I had a recent saved bookmark file, that matches what is in the application, it is not updating the toolbar in the browser.

Thanks, Stacey

#1 When I open firefox there is a bookmarks toolbar displayed at the top. #2 When I go Bookmarks > Manage Bookmarks > click Bookmarks Toolbar > the bookmarks don't match what I see in the browser in #1 above. How do I fix this? I uploaded a screen shot of the browser toolbar and the application bookmarks toolbar. Do you see that they are not the same in my attached image? The browser tool bar has PurpC after FamilyS. Application (in manage book marks) the bookmarks toolbar has LFTWeb after FamilyS. I want the browser to match what is in the application Bookmark Toolbar. I have turned sync off, that caused the issue in the first place. I had a recent saved bookmark file, that matches what is in the application, it is not updating the toolbar in the browser. Thanks, Stacey
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.