Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Rejected URL

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

I had two replies to this question the other day but neither response works.

I have had one of my accounts not work on Firefox lately. It has worked for years and now, over the last 2 months, it will not connect. I get this message back with about 25 different numbers. The requested URL was rejected. Consult the administrator. I am not teck savy and have not been able to fix this.

I had two replies to this question the other day but neither response works. I have had one of my accounts not work on Firefox lately. It has worked for years and now, over the last 2 months, it will not connect. I get this message back with about 25 different numbers. The requested URL was rejected. Consult the administrator. I am not teck savy and have not been able to fix this.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.