Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I previously could open Firefox browser on my win 10 desktop, then minimize and open a second firefox browser window, but now I cannot get second Firefox window to open and display ??

more options

I have previously been able to open a Firefox broswer screen on my Win 1O desktop PC, then I could select Firefox logo and open a second Firefox browser screen, NOW, THIS WILL NOT WORK. WHY, HOW CAN I CORRECT THIS ISSUE.

Jerryd [email]@gmail.com

I have previously been able to open a Firefox broswer screen on my Win 1O desktop PC, then I could select Firefox logo and open a second Firefox browser screen, NOW, THIS WILL NOT WORK. WHY, HOW CAN I CORRECT THIS ISSUE. Jerryd [email]@gmail.com

Được chỉnh sửa bởi Andrew vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Are you clicking a desktop shortcut, a Taskbar button, or a different Firefox Logo?

For the Taskbar button, if you right-click it, Windows will display the "jump list" which has selections for new tab, new window, and new private window. Does new window work if you click it there?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.