Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Restoring the Bottom Status Bar (v109, Windows)

  • Không có trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
more options

I recently updated to v109. So far, so good. But...

this is on a laptop (being replaced in the next few days) with a rogue keyboard -- some keys barely work, others occasionally go wild. And after a recent session (several days and two reboots after installing 109) in which the keyboard did the latter in the Address Bar, the Status Bar at the bottom has disappeared. And I can't get it back; there's no apparent menu item or setting.

I'd really rather just port this profile to the new machine, but can't if there's no way to reverse this...

Menu item that's buried? Setting? About:config entry?

I recently updated to v109. So far, so good. But... this is on a laptop (being replaced in the next few days) with a rogue keyboard -- some keys barely work, others occasionally go wild. And after a recent session (several days and two reboots after installing 109) in which the keyboard did the latter in the Address Bar, the Status Bar at the bottom has disappeared. And I can't get it back; there's no apparent menu item or setting. I'd really rather just port this profile to the new machine, but can't if there's no way to reverse this... Menu item that's buried? Setting? About:config entry?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.