Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Whenever I use Firefox helper application weirdness...

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi neutronJK

more options

Whenever I use Firefox 109.0 (on Ubuntu 22.04) to transfer money between savings and checking in my online banking account, I get a window pop-up that says "No Apps Available". This is something going on my bank's servers and shouldn't require Firefox or any local helper apps on my end to do anything. I will post the window that pops up. Has anyone else encountered this? And is there a way to disable these pop-up?

Whenever I use Firefox 109.0 (on Ubuntu 22.04) to transfer money between savings and checking in my online banking account, I get a window pop-up that says "No Apps Available". This is something going on my bank's servers and shouldn't require Firefox or any local helper apps on my end to do anything. I will post the window that pops up. Has anyone else encountered this? And is there a way to disable these pop-up?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Update: I found that a pop-up for the site was enabled and I believe this is what causes this issue. I have disabled it, but I could not find a way to delete my original post from the forum.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Update: I found that a pop-up for the site was enabled and I believe this is what causes this issue. I have disabled it, but I could not find a way to delete my original post from the forum.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.