Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Middle click behavior on back and forward buttons.

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
more options

Is there any way to change the behavior of the middle click when used on the forward and back buttons in the toolbar? Currently, it opens a tab in the foreground. I want it to open in the background. I know Ctrl + Shift + Left/Middle click works but I would prefer just using the middle mouse button.

Is there any way to change the behavior of the middle click when used on the forward and back buttons in the toolbar? Currently, it opens a tab in the foreground. I want it to open in the background. I know Ctrl + Shift + Left/Middle click works but I would prefer just using the middle mouse button.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.