Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why is Firefox opening new tabs for content I have not clicked or even moused over?

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

Why is Firefox opening new tabs for content I have not clicked or even moused over? This just started a few days ago. It is mostly adds, but sometimes news articles I have not selected.

Why is Firefox opening new tabs for content I have not clicked or even moused over? This just started a few days ago. It is mostly adds, but sometimes news articles I have not selected.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Try to scan it with Malwarebytes to be sure. See also about:third-party and look for suspicious libraries.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.