Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Password Manager Extension Bug

  • 8 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Reg

more options

I have installed Strongbox; however, it will not add to the toolbar in the upper right of the browser where other extensions appear. Clicking on the puzzle piece just takes me to the page of installed extensions. Even though it indicates it is installed, I find no way to access this password manager.

I use the most current Firefox on Windows 10.

I have installed Strongbox; however, it will not add to the toolbar in the upper right of the browser where other extensions appear. Clicking on the puzzle piece just takes me to the page of installed extensions. Even though it indicates it is installed, I find no way to access this password manager. I use the most current Firefox on Windows 10.

Tất cả các câu trả lời (8)

more options

I was able to add it to my toolbar. see screenshots

Hữu ích?

more options

The pin to toolbar does not appear for me. I have one extension added and that’s all. If I remove that extension then I can re-add; but only that extension.

I have not updated Windows 10 for some time. Could that be the problem?

Hữu ích?

more options

Post a screenshot showing what you get when you click the extension icon in the toolbar.

Hữu ích?

more options

I assume you're working with the current version of Firefox...

Hữu ích?

more options

Yes, most recent Firefox.

If I left click puzzle icon, I get this: Screenshot 2023-01-27 223253

If I right click puzzle icon, I get this: Screenshot 2023-01-27 223346

Hữu ích?

more options

Sorry, here is the screenshot for the right click on the puzzle icon.

Hữu ích?

more options

You clicked the puzzle icon and manage extensions to bring up you list of extensions. When you click the puzzle icon, you should see the same option. see screenshot Then clicking the gear for Strongbox should give you the option to pin to toolbar.

Hữu ích?

more options

I don’t know what to say. I don’t get those options as my screenshots showed.

Thanks anyway for your help. I really appreciate your time.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.