Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 109, Mac laptop, application menu not working

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Mich

more options

I am using Firefox 109 on my MacBook Pro (M1 chip), and after I upgraded to version 109, the application menu stopped working. When I click on the pancake icon in the upper right corner of the screen, the drop down menu becomes visible, but none of the items on the list are responsive. Fortunately, I can access passwords and the like by going to preferences under the Firefox menu on the left of the screen, but it's less convenient. Can I fix this on my own, or do I need to wait for the next upgrade?

I am using Firefox 109 on my MacBook Pro (M1 chip), and after I upgraded to version 109, the application menu stopped working. When I click on the pancake icon in the upper right corner of the screen, the drop down menu becomes visible, but none of the items on the list are responsive. Fortunately, I can access passwords and the like by going to preferences under the Firefox menu on the left of the screen, but it's less convenient. Can I fix this on my own, or do I need to wait for the next upgrade?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can try the following steps to fix the issue: 1)Close Firefox and open it in Safe Mode by holding down the Shift key while clicking on the Firefox icon in your Dock or Applications folder. This will open Firefox with all add-ons disabled.

2)Check if the application menu is working in Safe Mode. If it is, then the problem is likely caused by an add-on. You can re-enable your add-ons one by one to identify the problematic one and then remove or disable it.

3)If the problem persists in Safe Mode, try resetting Firefox to its default settings. This can be done by going to the "Help" menu and selecting "Troubleshoot Information", then clicking on the "Reset Firefox" button. This will reset Firefox to its default settings and remove any customizations or add-ons you have installed.

4)If none of the above steps work, you can try to reinstall Firefox.

If none of these steps work, you may need to wait for the next upgrade of Firefox to see if the issue is resolved.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.