Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't use installed extensios that got minimized into the pop up menu for "overflowing" visible extensions

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

Hi,

https://imgur.com/a/tRWmIUf

Here is the problem. The extensions that are visible in the top bar work as planned,but the ones that got minimized into a small menu are greyed out and dont respnt to selecting. I cant place them into visible part.

When i set shortcuts for them they work, but all the new ones end up in that manu and are unavailable.

Any ideas? Thank you in advance,

Marko

Hi, https://imgur.com/a/tRWmIUf Here is the problem. The extensions that are visible in the top bar work as planned,but the ones that got minimized into a small menu are greyed out and dont respnt to selecting. I cant place them into visible part. When i set shortcuts for them they work, but all the new ones end up in that manu and are unavailable. Any ideas? Thank you in advance, Marko

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

What site is is that at that your getting that message?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.