Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox isn't generating a secure password

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi, I am trying to create a new account on a website with standard email, password, and retype password fields. I have checked the Suggest and generate strong passwords box, yet Firefox (v109.0 on Ubuntu 20.04 LTS) is not suggesting a password. I have tried left clicking and right clicking on both password and retype password fields to no avail. Help?

TIA

Hi, I am trying to create a new account on a website with standard email, password, and retype password fields. I have checked the Suggest and generate strong passwords box, yet Firefox (v109.0 on Ubuntu 20.04 LTS) is not suggesting a password. I have tried left clicking and right clicking on both password and retype password fields to no avail. Help? TIA

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can try Firefox from the official Mozilla server if you currently use a version from the repositories of your Linux distribution to see if it behaves differently.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.