Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

userChrome.css is not being applied

 • 3 trả lời
 • 0 gặp vấn đề này
 • 25 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I am trying to have Firefox show an "X" on every tab as soon as I hover above it. I followed a certain article and implemented this code:

/* Show Tab Close buttons only when hovered */

 1. tabbrowser-tabs > .tabbrowser-tab:not([pinned="true"]) > .tab-stack > .tab-content > .tab-close-button {
 visibility: collapse !important;
 opacity: 0 !important;
 transition: all 250ms ease-in-out !important;

}

 1. tabbrowser-tabs > .tabbrowser-tab:not([pinned="true"]):hover > .tab-stack > .tab-content > .tab-close-button {
 visibility: visible !important;
 opacity: 1 !important;
 transition: all 250ms ease-in-out !important;;

}

 1. tabbrowser-tabs > .tabbrowser-tab:not([pinned="true"]) > .tab-stack > .tab-content > .tab-close-button {
 display: -moz-box !important;

}


This code is however not being implemented no matter how many times I restart Firefox. 'toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets' is set to True The location is userChrome.css is '/home/user1/.mozilla/firefox/yqomjsh9.default-release-1672744596809/chrome/userChrome.css'

What could be the issue? I tried adding executable permissions using "chmod" but that did not change anything.

I am trying to have Firefox show an "X" on every tab as soon as I hover above it. I followed a certain article and implemented this code: /* Show Tab Close buttons only when hovered */ #tabbrowser-tabs > .tabbrowser-tab:not([pinned="true"]) > .tab-stack > .tab-content > .tab-close-button { visibility: collapse !important; opacity: 0 !important; transition: all 250ms ease-in-out !important; } #tabbrowser-tabs > .tabbrowser-tab:not([pinned="true"]):hover > .tab-stack > .tab-content > .tab-close-button { visibility: visible !important; opacity: 1 !important; transition: all 250ms ease-in-out !important;; } #tabbrowser-tabs > .tabbrowser-tab:not([pinned="true"]) > .tab-stack > .tab-content > .tab-close-button { display: -moz-box !important; } This code is however not being implemented no matter how many times I restart Firefox. 'toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets' is set to True The location is userChrome.css is '/home/user1/.mozilla/firefox/yqomjsh9.default-release-1672744596809/chrome/userChrome.css' What could be the issue? I tried adding executable permissions using "chmod" but that did not change anything.

Giải pháp được chọn

Try to keep the code simple and do not try to add all nodes (you missed #tabbrowser-arrowscrollbox).

/* Show Tab Close buttons only when hovered */
#tabbrowser-tabs .tabbrowser-tab:not([pinned="true"]) .tab-close-button {
 visibility: collapse !important;
 opacity: 0 !important;
 transition: all 250ms ease-in-out !important;
}
#tabbrowser-tabs .tabbrowser-tab:not([pinned="true"]):hover .tab-close-button {
 visibility: visible !important;
 opacity: 1 !important;
 transition: all 250ms ease-in-out !important;;
}
#tabbrowser-tabs .tabbrowser-tab:not([pinned="true"]) .tab-close-button {
 display: -moz-box !important;
}

/* TAB: close button colors on hover */
.tab-close-button:hover {
 background-color: rgba(255,0,0,.7) !important;
 fill: white !important;
}

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

For userChrome.css installs one needs to read instructions from the css site your using for userChrome.css on how to install for your O/S version. userChrome.css isn't provided help on Firefox forum since it's not a default program built into Firefox and support is provided for userChrome.css from the site that one gets the custom userChrome.css from.

Hữu ích?

more options

People are still welcome to try and get help with userChrome.css edits here as there are some people familiar with such here.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Try to keep the code simple and do not try to add all nodes (you missed #tabbrowser-arrowscrollbox).

/* Show Tab Close buttons only when hovered */
#tabbrowser-tabs .tabbrowser-tab:not([pinned="true"]) .tab-close-button {
 visibility: collapse !important;
 opacity: 0 !important;
 transition: all 250ms ease-in-out !important;
}
#tabbrowser-tabs .tabbrowser-tab:not([pinned="true"]):hover .tab-close-button {
 visibility: visible !important;
 opacity: 1 !important;
 transition: all 250ms ease-in-out !important;;
}
#tabbrowser-tabs .tabbrowser-tab:not([pinned="true"]) .tab-close-button {
 display: -moz-box !important;
}

/* TAB: close button colors on hover */
.tab-close-button:hover {
 background-color: rgba(255,0,0,.7) !important;
 fill: white !important;
}

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.