Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Secondary account confirmation

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

I understand that the following is necessary as described in the FAQ. I lost my two-step authentication device, can’t find my backup authentication codes and don’t have a logged-in device. Can I request to delete my Firefox Account?

Is it possible to remove the backup account related to such a locked-out account to allow that account to be associated with the new account created?

Note that the Authy locked account has been abandoned on Firefox for a long time. Not certain if there is a limit time-frame of no account access after which the account may be declared abandoned and may therefore have the backup account unlocked for a new account association to the backup account.

I understand that the following is necessary as described in the FAQ. '' I lost my two-step authentication device, can’t find my backup authentication codes and don’t have a logged-in device. Can I request to delete my Firefox Account?'' Is it possible to remove the backup account related to such a locked-out account to allow that account to be associated with the new account created? Note that the Authy locked account has been abandoned on Firefox for a long time. Not certain if there is a limit time-frame of no account access after which the account may be declared abandoned and may therefore have the backup account unlocked for a new account association to the backup account.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox forum can't do this request it's only a user help forum. You need access login with the primary email to get the reset or to change login email. Without that email account access there's nothing more that can be done here.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.