Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Adding New Tab

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When the tabs reach capacity on the browser window, you can no longer hit "+" to add a new tab. You have to <right click> and select "add new tab".

When the tabs reach capacity on the browser window, you can no longer hit "+" to add a new tab. You have to <right click> and select "add new tab".
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

If you have this rule in your code then remove or or commented it out (/* ... */).

#tabbrowser-tabs { width: 100vw !important; }
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Provide a complete top line of the browser so others can see what is happening-cropping doesn't help. What theme are userChrome.css are you using?

Hữu ích?

more options

The image I provided is the best I can do. It is too large for the window and you have to scroll right to see the end of it.

The only userChrome.css I'm using is to put the tabs below the search/address bar.

Hữu ích?

more options

Is this image more informative?

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

If you have this rule in your code then remove or or commented it out (/* ... */).

#tabbrowser-tabs { width: 100vw !important; }

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.