Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

return bookmark sidebar to default left

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 45 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I mistakenly exited the left side bookmark sidebar. I would like to return it to the default setting, but have not been able to find instructions to do so or find a way to do it through the given menus.

I mistakenly exited the left side bookmark sidebar. I would like to return it to the default setting, but have not been able to find instructions to do so or find a way to do it through the given menus.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can open the Bookmarks sidebar (Ctrl+B) and click the arrow next to Bookmarks to open its drop-down menu.