Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmarks_Uploading Bookmarks from Firefox on Old computer to Firefox on New computer

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Hello

Having tried, it does not seem possible for me to install/upload/migrate bookmarks I have stored on Firefox on an old computer, to my new computer.

Can you help please.

Hello Having tried, it does not seem possible for me to install/upload/migrate bookmarks I have stored on Firefox on an old computer, to my new computer. Can you help please.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Try Sync. How do I set up Sync on my computer https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-set-sync-my-computer How do I choose what information to sync on Firefox. https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-choose-what-information-sync-firefox

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.