Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Extension for memorizing and auto-attributing firefox windows to macOS desktops by number?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 25 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Tiago Pomella Lobo

more options

Hi there. I use Firefox in macOS, and I always have multiple windows in different Desktops.

As you know, Desktops in mac are numbered, and each App in the Dock has the option "Assign to" a particular Desktop number or Desktops in Display X. But that is too limiting, because all windows appear in the same Desktop. I'd like an option or Extension in Firefox that allows me to set each Firefox window to a particular Desktop number, so that I don't have to re-organize all my windows every time I restart Firefox.

Does anyone know if there is anything like that?

Hi there. I use Firefox in macOS, and I always have multiple windows in different Desktops. As you know, Desktops in mac are numbered, and each App in the Dock has the option "Assign to" a particular Desktop number or Desktops in Display X. But that is too limiting, because all windows appear in the same Desktop. I'd like an option or Extension in Firefox that allows me to set each Firefox window to a particular Desktop number, so that I don't have to re-organize all my windows every time I restart Firefox. Does anyone know if there is anything like that?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You should check on the Firefox Addon page to see if there is a extension/addon that your looking for.

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/extensions/

Hữu ích?

more options

Hi @Dropa, thanks for the reply. Unfortunately, that's what I had already been doing, without success. I asked the question here precisely to see if anyone had any suggestions.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.