Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Home page with dual monitors

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi DennyW

more options

I run dual monitors with multi-tab Firefox on both--different sets of tabs. How can I--or can I--set my Home Page to all the tabs open on both monitors and have clicking the Home button put me back to those two sets of tabs? I can set Home on one monitor or the other, but there seems to only be one 'Home' slot and it evidently is whichever was more recently set using "set home to current open tabs" (I think that's close to the wording)

I run dual monitors with multi-tab Firefox on both--different sets of tabs. How can I--or can I--set my Home Page to all the tabs open on both monitors and have clicking the Home button put me back to those two sets of tabs? I can set Home on one monitor or the other, but there seems to only be one 'Home' slot and it evidently is whichever was more recently set using "set home to current open tabs" (I think that's close to the wording)

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You can only set the home page to multiple tabs in one window (use current tabs). You would have to use a folder and open all tabs in this folder in a new window (hold Shift and left-click "Open All Bookmarks").

Hữu ích?

more options

Thank you, cor-el. I may try the folder thing for the 2nd monitor.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.