Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

newest firefox won't open

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
more options

I already have Firefox version 102.7esr (whatever that means), but one of my online accounts required an upgrade in order to access it. So I installed version 109 last night. It was working fine, I thought, but it won't open this morning. My version 102 is working. Wouldn't 109 automatically replace the older version? Are they competing? How do I get 109 to work again and replace 102?

I already have Firefox version 102.7esr (whatever that means), but one of my online accounts required an upgrade in order to access it. So I installed version 109 last night. It was working fine, I thought, but it won't open this morning. My version 102 is working. Wouldn't 109 automatically replace the older version? Are they competing? How do I get 109 to work again and replace 102?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.