Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Read timeouts for updates.push.services.mozilla.com

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
more options

I am seeing between 1% and 5% of my requests to send web push notifications to `updates.push.services.mozilla.com` start to timeout after 10 seconds.

The issue started to occur right at 4pm Pacific Time (UTC 0 hour) which makes me think it might have been a certificate change or an update to the service.

Has anything changed to the push framework recently? Any thoughts on why this could be happening?

Nothing changed on my side AFAICT for months.

I am seeing between 1% and 5% of my requests to send web push notifications to `updates.push.services.mozilla.com` start to timeout after 10 seconds. The issue started to occur right at 4pm Pacific Time (UTC 0 hour) which makes me think it might have been a certificate change or an update to the service. Has anything changed to the push framework recently? Any thoughts on why this could be happening? Nothing changed on my side AFAICT for months.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.