Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Autofill not working anymore on Firefox mac

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
more options

Firefox stopped Autofilling my credit card info I go to Preferences > Privacy and Security and there is no Forms and Autofill there to check the option I am in France where this option should exist, I just downloaded the latest version, and no change. What can i do to have the Autofill working again for my credit card?

Firefox stopped Autofilling my credit card info I go to Preferences > Privacy and Security and there is no Forms and Autofill there to check the option I am in France where this option should exist, I just downloaded the latest version, and no change. What can i do to have the Autofill working again for my credit card?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.