Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My firefox is crashing nearly a hundred time in a day.

more options

I have attached a screenshot to my crashes. I have attempted to do a clean reinstall a few times. Please help.

I have attached a screenshot to my crashes. I have attempted to do a clean reinstall a few times. Please help.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Let's continue in your second thread here: https://support.mozilla.org/questions/1403182