Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How con I hide the video and mic controller when I in call

  • 7 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 20 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Hanu

more options

Every time I use Google Meet, Firefox show me a tiny orange controller over al my desktops in Fedora Linux. It is a bit annoying an distracting. Maybe could be great this icons appear in the os panel in linux.

Every time I use Google Meet, Firefox show me a tiny orange controller over al my desktops in Fedora Linux. It is a bit annoying an distracting. Maybe could be great this icons appear in the os panel in linux.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (7)

more options

Try to enter about:config in the address bar and set privacy.webrtc.hideGlobalIndicator = true.

Hữu ích?

more options

Hi TyDraniu

I've tried but doesn´t work!

Hữu ích?

more options

What's your value of privacy.webrtc.legacyGlobalIndicator?

Hữu ích?

more options

You may have to close and restart Firefox to make the change effective.

You can try Firefox from the official Mozilla server if you currently use a version from the repositories of your Linux distribution to see if it behaves differently.

Hữu ích?

more options

Yep... I've downloaded it but I dont know how to install it. I just unzip that .bzip and nothing happends. Sorry, but I very noob with linux, I switched just 2 months ago.

Hữu ích?

more options

You can also try to create a new Boolean pref.

  • privacy.webrtc.hideGlobalIndicator = true

You need to extract the tar.bz2 archive to a directory like ~/firefox in your home directory or possibly in /usr/local/firefox to install in globally (needs root, sudo, permission to update).

Hữu ích?

more options

Still there... and it drive me crazy.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.