Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Sync tabs gone

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

I wanted to use sync to transfer my tabs from my previous MacBook to my new MacBook. I reset the previous MacBook and now when I login to the new one, sync does not show any of my previous tabs.

I wanted to use sync to transfer my tabs from my previous MacBook to my new MacBook. I reset the previous MacBook and now when I login to the new one, sync does not show any of my previous tabs.

Giải pháp được chọn

Do you see anything in this view? see screenshot

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Sounds like you made a mistake. You should've made sure the tabs were in the new laptop before resetting the old one. Now that you are in the new one with no data, that will now sync. Sorry, but it appears your data is gone. Did you ever have your tabs on another device?

more options

Giải pháp được chọn

Do you see anything in this view? see screenshot