Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Hiding Extensions from the Toolbar

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Ethan Levy

more options

My extensions take up a lot of space in my toolbar and I'd love to hide all of them. However - every 'solution' to the problem tells me to right click the extension straight from the toolbar and click 'Hide from Toolbar'.

I do remember this option existing, however I couldn't find it since last update and I'm assuming it was removed. Is there any way to use it again?

^ (Small note, It would also be lovely if I could add them to the Extensions add-on in the toolbar, as that would really be a better use for it other than overflow)

My extensions take up a lot of space in my toolbar and I'd love to hide all of them. However - every 'solution' to the problem tells me to right click the extension straight from the toolbar and click 'Hide from Toolbar'. I do remember this option existing, however I couldn't find it since last update and I'm assuming it was removed. Is there any way to use it again? ^ (Small note, It would also be lovely if I could add them to the Extensions add-on in the toolbar, as that would really be a better use for it other than overflow)

Giải pháp được chọn

Nevermind - I just had to remove the 'Pin to Toolbar' option after right-clicking the extension. Sorry!

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Nevermind - I just had to remove the 'Pin to Toolbar' option after right-clicking the extension. Sorry!

more options

Happy to have your problem solved early, I am the one who is still waiting for the response from the community.