Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

new 2023 update stops links

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Had Firefox for many years. Generally, install updates automatically.

Most recent update a few days ago (109.0 (64-bit)) has stopped all on page links. I even try to hover over, view and copy links, and they don't show up. Try to advance pictures in a rotation display - no response. The only change was the auto update.

Had Firefox for many years. Generally, install updates automatically. Most recent update a few days ago (109.0 (64-bit)) has stopped all on page links. I even try to hover over, view and copy links, and they don't show up. Try to advance pictures in a rotation display - no response. The only change was the auto update.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Do a clean reinstall of the current Firefox release and delete the Firefox program folder before installing a fresh copy of the current Firefox release.

If possible uninstall your current Firefox version to cleanup the Windows Registry and settings in security software.

  • do NOT remove "personal data" when you uninstall the current Firefox version, because this will remove all profile folders and you lose personal data like bookmarks and passwords including personal data in profiles created by other Firefox versions

Remove the Firefox program folder before installing that newly downloaded copy of the Firefox installer.

  • (64-bit Firefox) "C:\Program Files\Mozilla Firefox\"
  • (32-bit Firefox) "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\"
  • it is important to delete the Firefox program folder to remove all the files and make sure there are no problems with files that were leftover after uninstalling

Your personal data like bookmarks is stored in the Firefox profile folder, so you won't lose personal data when you reinstall or update Firefox, but make sure NOT to remove personal data when you uninstall Firefox as that will remove all Firefox profile folders and you lose your personal data.

If you keep having problems, you can create a new profile as a quick test to see if your current profile is causing the problem.


Reinstall Firefox

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.