Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Every website continually asks for cookies permissions but I have "delete cookies" disabled

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
more options

At some point last year, every website started asking me to allow cookies on every visit. I couldn't see how to make Firefox more easy-going back then but now I've decided I don't need the protection since I'm using uBlock and NoScript anyway.

I have gone through the support forum answers to other people and I have all my settings configured to allow cookies and not delete them on FF restarts, custom blocking with no checkboxes checked, but still I see these cookie permissions questions all the time. What can I do?

At some point last year, every website started asking me to allow cookies on every visit. I couldn't see how to make Firefox more easy-going back then but now I've decided I don't need the protection since I'm using uBlock and NoScript anyway. I have gone through the support forum answers to other people and I have all my settings configured to allow cookies and not delete them on FF restarts, custom blocking with no checkboxes checked, but still I see these cookie permissions questions all the time. What can I do?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.