Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

HOW CAN i UND0 THE LAST UPDATE?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

My Firefox updated tonight and I found some of my existing customization on my home page have re-positioned and will not allow me to fix. HOW CAN I UND0 THIS LAST UPDATE?

My Firefox updated tonight and I found some of my existing customization on my home page have re-positioned and will not allow me to fix. HOW CAN I UND0 THIS LAST UPDATE?