Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Some bookmark submenus appearing on right others on left

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi pete102

more options

I have been using firefox for several years. Have my bookmark icon on the menu bar on the right hand top. The drop down list of bookmark appear on the right and submenus appear on the left of the drop down list. Recently one folder began showing the sublistings on the right side, it used to display them on the left. All of the rest are displayed on the left side.

The titles of these bookmarks displayed on the right are some of the shortest in length.

Is there a way to set this back to the left side?

I have been using firefox for several years. Have my bookmark icon on the menu bar on the right hand top. The drop down list of bookmark appear on the right and submenus appear on the left of the drop down list. Recently one folder began showing the sublistings on the right side, it used to display them on the left. All of the rest are displayed on the left side. The titles of these bookmarks displayed on the right are some of the shortest in length. Is there a way to set this back to the left side?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

If there are bookmarks or folders with a long name then Firefox can open a folder to the left to allow for sufficient space. You can edit bookmarks with a long name and shorten their names, but if folders are nested deeply then there can always be one that needs to be opened to the left.

Hữu ích?

more options

Let me say this once again. The contents of folders always opened on the left. Nothing changed with one folder but it started opening on the right. Why? Can I force it to open on the left?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.