Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox shuts down hidden and closes teams-app

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Anki86

more options

Lately firefox have been buggy and have closed all my tabs, or so I tought, but after using task manager I see it's up an running, but if I just use the firefox button a new windows open, but if I right-click and tells it to open av often used site, it pops up with all my saved tabs. I've tried using the exit button in the menu, but it makes no difference.

I've tried fixing it a few times via the installer, havent uninstalled it yet as I have to be in the office to do a complete re-install.

But the funny thing after the lastest update is that is I open firefox, my teams app go down, and if I open teams, Firefox goes down... I've tried using safe mode in firefox, but it made no difference.

Lately firefox have been buggy and have closed all my tabs, or so I tought, but after using task manager I see it's up an running, but if I just use the firefox button a new windows open, but if I right-click and tells it to open av often used site, it pops up with all my saved tabs. I've tried using the exit button in the menu, but it makes no difference. I've tried fixing it a few times via the installer, havent uninstalled it yet as I have to be in the office to do a complete re-install. But the funny thing after the lastest update is that is I open firefox, my teams app go down, and if I open teams, Firefox goes down... I've tried using safe mode in firefox, but it made no difference.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Just to update. Tried to uninstall and re-install. Firefox now shuts down hidden and with all the tabs open. I see it in task manager, but pressing the firefox button on my meny just opens a new window.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.