Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Downloading and saving Firefox.

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi adambers1949

more options

Can I download Firefox and save it to a flash-drive instead of installing it? The computer I need it on has a new install of Windows 7 with IE and it will not browse.

Can I download Firefox and save it to a flash-drive instead of installing it? The computer I need it on has a new install of Windows 7 with IE and it will not browse.

Giải pháp được chọn

I solved the problem. I downloaded Firefox to another computer, then instead of opening the file I clicked to view it in folder. In "downloads" I clicked to "send" it to the flash-drive. It sends "without properties" but I decided to try that and it worked. Thanks for the efforts.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

If it's exe or zip you can download to USB drive and install it from there. What site are you using that is saying this only?

Hữu ích?

more options

No web-site said it. When I installed the new Windows 7 on the computer affected the IE browser just will not access any web-site. I can't download Microsoft Edge because I can't go to the download web-site. There is no way I've seen to download Edge to a flash-drive so I thought if I could download Firefox to a flash-drive that would let me browse. I don't want to download Firefox to one of my other computers if I can't then transfer it via flash-drive to the computer involved.

Hữu ích?

more options

adambers1949 said

I don't want to download Firefox to one of my other computers if I can't then transfer it via flash-drive to the computer involved.

You can download the full offline setup installer for Windows from https://www.mozilla.org/firefox/all/#product-desktop-release and you may need to select your preferred language in drop menu.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

I solved the problem. I downloaded Firefox to another computer, then instead of opening the file I clicked to view it in folder. In "downloads" I clicked to "send" it to the flash-drive. It sends "without properties" but I decided to try that and it worked. Thanks for the efforts.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.