Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox is not showing popup notification on some websites

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

firefox popup notification is not working on some websites and other all are working e.g it is working on https://lavalelectricien.ca/ https://lavalelectricien.ca/ but on this website, notification is not working https://legiit.com/ https://legiit.com/ . on both websites all permissions are allowed. you can see in attached images . how to fix this issue.

firefox popup notification is not working on some websites and other all are working e.g it is working on [https://lavalelectricien.ca/ https://lavalelectricien.ca/] https://lavalelectricien.ca/ but on this website, notification is not working [https://legiit.com/ https://legiit.com/] https://legiit.com/ . on both websites all permissions are allowed. you can see in attached images . how to fix this issue.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Where are you seeing these options at? I don't see them on Firefox settings controls?

more options

^: those screenshot show the Page Info window (Tools -> Page Info -> Permissions).

You can check the Web Console for relevant-looking messages.