Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Unable to print in Firefox ESR 102.6.0 ... print preview icon just goes around and around

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

I am unable to print an email in Firefox ESR 102.6.0 since the last update. Worked on previous version. When I click on the printer symbol a screen opens and a wheel just keeps going around and around and says 'Preparing Preview' with no resolution. Tnx

I am unable to print an email in Firefox ESR 102.6.0 since the last update. Worked on previous version. When I click on the printer symbol a screen opens and a wheel just keeps going around and around and says 'Preparing Preview' with no resolution. Tnx

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hữu ích?

more options

You should go to Devices and Printers, right click on the printer, and click See what's printing. You can watch job and see if it provides any useful info. see screenshot

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.