Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

All firefox pages, including the setting pages, appear blank

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi palomavaquero65

more options

I have read the responses about pages white and I have tried every advices (clean cache, historial,... reinstall the last version, install a before version, nothing works. Please, I need help because I would like to continue using Firefox. Thanks

I have read the responses about pages white and I have tried every advices (clean cache, historial,... reinstall the last version, install a before version, nothing works. Please, I need help because I would like to continue using Firefox. Thanks

Giải pháp được chọn

Do you think this is a problem with the color scheme -- white text on a white background -- or is the page not actually loading?

There is an occasional situation where Firefox is mostly dead from the address bar down. You may see an error about a a missing VCRUNTIME140_1.DLL file. This occurs when a program installer or uninstaller messes with certain shared Microsoft files, and it's fatal to Firefox being able to start new content processes (to show web pages).

If you think that might be the problem, you can (re)run Microsoft's installer for the VC Runtime files:

(A) Open https://docs.microsoft.com/en-US/cpp/windows/latest-supported-vc-redist?view=msvc-160#visual-studio-2015-2017-2019-and-2022

(B) In the "Visual Studio 2015, 2017, 2019, and 2022" section of the article, download the installer for your system:

  • 64-bit Windows: the "X64" download
  • 32-bit Windows: the "X86" download

(C) Run that installer and restart Windows.

Any improvement?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Do you think this is a problem with the color scheme -- white text on a white background -- or is the page not actually loading?

There is an occasional situation where Firefox is mostly dead from the address bar down. You may see an error about a a missing VCRUNTIME140_1.DLL file. This occurs when a program installer or uninstaller messes with certain shared Microsoft files, and it's fatal to Firefox being able to start new content processes (to show web pages).

If you think that might be the problem, you can (re)run Microsoft's installer for the VC Runtime files:

(A) Open https://docs.microsoft.com/en-US/cpp/windows/latest-supported-vc-redist?view=msvc-160#visual-studio-2015-2017-2019-and-2022

(B) In the "Visual Studio 2015, 2017, 2019, and 2022" section of the article, download the installer for your system:

  • 64-bit Windows: the "X64" download
  • 32-bit Windows: the "X86" download

(C) Run that installer and restart Windows.

Any improvement?

Hữu ích?

more options

Thank you so much!! That was the problem!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.