Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Five Seconds Freeze Right After Save As Dialog

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi OGT

more options

Firefox hangs for 5 seconds between every type of download between the "Ok" of the "Save As.." dialog and the actual download of the file.

Any ideas how to resolve the issue or troubleshooting tips?

I'm currently using Firefox 108.0.2 (64-bit) on Windows 10 Pro 22H2

Thanks!

Firefox hangs for 5 seconds between every type of download between the "Ok" of the "Save As.." dialog and the actual download of the file. Any ideas how to resolve the issue or troubleshooting tips? I'm currently using Firefox 108.0.2 (64-bit) on Windows 10 Pro 22H2 Thanks!

Giải pháp được chọn

Solved with this command : cmd.exe /c del "%AppData%\Microsoft\Windows\Recent\AutomaticDestinations\f01b4d95cf55d32a.automaticDestinations-ms"

From this link : https://superuser.com/questions/1086605/deleting-quick-access-links-from-disconnected-network-drive-in-explorer

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

What site is this happening at?

Hữu ích?

more options

Any sites and any type of file downloaded!

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Solved with this command : cmd.exe /c del "%AppData%\Microsoft\Windows\Recent\AutomaticDestinations\f01b4d95cf55d32a.automaticDestinations-ms"

From this link : https://superuser.com/questions/1086605/deleting-quick-access-links-from-disconnected-network-drive-in-explorer

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.