Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Mozilla said my account is deactivated

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

moszilla sent me a message that said I'm being tracked and then I sign in and it says my account is deactivated talk to my administrator help. I was told my info was in a breech a few weeks ago what's going on. Sabrina Nicole.

moszilla sent me a message that said I'm being tracked and then I sign in and it says my account is deactivated talk to my administrator help. I was told my info was in a breech a few weeks ago what's going on. Sabrina Nicole.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Could be about a breach reported for Twitter200M.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.