Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Recovering previous session

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I had to re-install Firefox for Windows 10 today after my computer crashed & I re-installed Windows. Is there ANY way to find out (recover) what my last open tabs were from my C-drive? None of my files there were compromised.

I had to re-install Firefox for Windows 10 today after my computer crashed & I re-installed Windows. Is there ANY way to find out (recover) what my last open tabs were from my C-drive? None of my files there were compromised.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can check if you have a C:\Windows.old folder with your Firefox profile data.