Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox returning a PR_CONNECT_RESET_ERROR, Chrome too, Edge OK

  • 4 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 623 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Firefox began returning a PR_CONNECT_RESET_ERROR error on all websites a few days ago. Chrome likewise. MIcrosoft Edge is working fine. I am running Windows 7 with Kaspersky. I tried turning off the Windows Firewall and the Kaspersky protection, but it didn't help. I also tried disabling plugins, theme, and add-ons but it still didn't help. Any suggestions?

Firefox began returning a PR_CONNECT_RESET_ERROR error on all websites a few days ago. Chrome likewise. MIcrosoft Edge is working fine. I am running Windows 7 with Kaspersky. I tried turning off the Windows Firewall and the Kaspersky protection, but it didn't help. I also tried disabling plugins, theme, and add-ons but it still didn't help. Any suggestions?

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

I just updated my Kaspersky. I forgot to reboot and had similar issues. Can you disable Kaspersky, reboot, and try again. Did you try with Firefox in Safe Mode? https://support.mozilla.org/en-US/kb/diagnose-firefox-issues-using-troubleshoot-mode#w_how-to-start-firefox-in-4troubleshoot-modesf5safe-modesf

more options

I disabled all the Kaspersky features and rebooted. It didn't help. Firefox in troubleshooting mode produced the same error. Running Windows 7 in Safe Mode with Networking worked.

Thanks for your help.

more options

Giải pháp được chọn

more options

Yeah, Flood and Flood's wife is good. He helped me in the past. Mark it as resolved and have a good day.