Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

All my bookmarks in the bar at the top of the Firefox browser page have disappeared from view.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

All the bookmarks at the top of the Firefox page have suddenly disappeared from view. How do I get them back in view? They are still there if I look under "Bookmarks," but not as accessible.

Running Firefox 108 on Mac OS Mojave, version 10.14.6. I did nt make any recent changes.

All the bookmarks at the top of the Firefox page have suddenly disappeared from view. How do I get them back in view? They are still there if I look under "Bookmarks," but not as accessible. Running Firefox 108 on Mac OS Mojave, version 10.14.6. I did nt make any recent changes.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Is the icon Bookmark Toolbars button on the Customise page? If so, you can drag it to the toolbar. If it isn't there either, try pressing the button labelled Restore Defaults on that page? Does that fix the problem?

https://support.mozilla.org/en-US/kb/customize-firefox-controls-buttons-and-toolbars

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.