Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Middle click and drag no longer working

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 175 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

For some reason, with no prompting I'm aware of, the click and drag scrolling feature of the middle mouse button has stopped working, solely in Firefox. It works fine in other programs, such as Steam or Edge. The error persists across multiple mice, and while in troubleshoot mode. Middle click by itself does work, opening and closing tabs with no issues. I'm fully updated, both Windows and Firefox. I haven't tried reinstalling yet, but I wanted to ask if there was any other known fix I didn't manage to find.

For some reason, with no prompting I'm aware of, the click and drag scrolling feature of the middle mouse button has stopped working, solely in Firefox. It works fine in other programs, such as Steam or Edge. The error persists across multiple mice, and while in troubleshoot mode. Middle click by itself does work, opening and closing tabs with no issues. I'm fully updated, both Windows and Firefox. I haven't tried reinstalling yet, but I wanted to ask if there was any other known fix I didn't manage to find.

Giải pháp được chọn

What do you have set here? see screenshot

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

What do you have set here? see screenshot