Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to hide or disable the 'Bookmark this page' button in the location bar

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Apothor

more options

I never use the 'Bookmark this page' button in the location bar. Meanwhile it takes precious real estate in the small location bar (I have many extension buttons in the toolbar). Is there a way to hide or disable this button?

I never use the 'Bookmark this page' button in the location bar. Meanwhile it takes precious real estate in the small location bar (I have many extension buttons in the toolbar). Is there a way to hide or disable this button?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

You can hide it with a file named userChrome.css. Remove the blank space from the following.

https://www.userchrome. org/how-create-userchrome-css.html

This is the code to use in the file.

#star-button-box { display:none !important; }
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

You can hide it with a file named userChrome.css. Remove the blank space from the following.

https://www.userchrome. org/how-create-userchrome-css.html

This is the code to use in the file.

#star-button-box { display:none !important; }
more options

I finally got around to implementing it. Unfortunately, the button remains. Although, I fully trust the solution should work, I could not make it work.

more options

Did you use the exact file name and place it in the correct folder? Did you enable the use of style sheets in about:config? (Screenshot attached.)

Được chỉnh sửa bởi Terry vào

more options

Jup. Dumbass me overlooked naming error: userChromes.css. Solved.