Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

ReCAPTCHA won't stop popping up

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi techguy150

more options

Firefox keeps giving me the reCAPTCHA challenge every single time I google something regardless of what it is. Can I disable it or get it to stop?

Firefox keeps giving me the reCAPTCHA challenge every single time I google something regardless of what it is. Can I disable it or get it to stop?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Dropa said

So what search engine are you using? ReCaptha comes from what site your using to do your search.

I am using Google. I have used it for a long time and it hasn't happened till now.

more options

Google might have marked your IP address as suspicious, which is why you are getting authentication request frequently. Changing your IP address might help as well. Most users have a dynamic IP address, which isn't hard to switch.