Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Using Firefox pocket. I do not understand the benefit of Pocket. Even though the Pocket symbol is on my screen, I have to do a full sign-in everytime I want to save a page. Too cumbersaome.

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

How can avois signing-in to pocket when I am already using Firefox browser? How can I stop pocket putting hundreds of articles in my Pocket that I do not want?

How can avois signing-in to pocket when I am already using Firefox browser? How can I stop pocket putting hundreds of articles in my Pocket that I do not want?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

If you want to disable Pocket, see this article.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/disable-or-re-enable-pocket-for-firefox

If you want help, you need to ask Pocket itself.

https://help.getpocket.com/contact