Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Language chosen by me for all tasks.

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

Allow only English to be used in my tasks.

Allow only English to be used in my tasks.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Dropa said

These are the instructions https://support.mozilla.org/en-US/kb/use-firefox-another-language

Again if you read this article you would see it is about changing the language of the User Interface or UI like the menus in Firefox and such and not the websites in the browser window. You ignore our PM's so I am mentioning this here.